Вовчанська міська військова адміністрація

 

Харківська область

                                                              

                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                            Рішення VIII сесії Вовчанської

                                                                             міської ради VIII скликання від

                                                                             11 березня 2021 року № 39-VIII

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

 

    ЦЕНТРУ

НАДАННЯ  СОЦІАЛЬНИХ  ПОСЛУГ
Вовчанської  МІСЬКОЇ  РАДИ

 

 

м. Вовчанськ

2021 рік

 

 

 

 

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

       1.1. ЦЕНТР НАДАННЯ  СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ВОВЧАНСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ (далі — Центр) є бюджетною комунальною  установою, яка створена на базі майна  комунальної власності територіальної  громади  Вовчанської міської ради.

        Засновником та органом управління майном  Центру  є  територіальна  громада в особі Вовчанської міської ради (далі – Засновник) код ЄДРПОУ 04058663.     

1.2. ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ВОВЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, (код ЄДРПОУ 21218677)  з організаційно-правовою формою: комунальна організація( установа, заклад) утворений в результаті реорганізації шляхом перетворення територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вовчанської районної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 21218677) з організаційно-правовою формою: державна організація (установа, заклад) відповідно до розпорядження Вовчанської  районної державної адміністрації Харківської області  від  06.01.2021 № 1, рішення  VIII сесії Вовчанської  міської ради VIII скликання від  11 березня 2021 року  № 39-VIII.

1.3. ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ВОВЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, є правонаступником усіх прав та обов’язків територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вовчанської районної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 21218677).

1.4. Найменування Центру:

1.4.1. Повна назва українською мовою:

ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ВОВЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

1.4.2. Скорочена назва українською мовою:

ЦНСП  ВОВЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

1.5. Місцезнаходження Центру:

Україна, 62503, Харківська область, Чугуївський район, місто Вовчанськ, вулиця Соборна, будинок 50.

1.6. Центр є підзвітним та підконтрольним Вовчанській міській раді, підпорядкований виконавчому комітету ради, Вовчанському міському голові, заступнику Вовчанського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (відповідно до розподілу обов’язків), а з питань здійснення делегованих повноважень – підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.

1.7. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, Конвенцією про права людини, Конвенцією про права осіб з інвалідністю, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, іншими нормативно правовими актами з питань надання соціальних послуг, рішеннями Засновника, а також цим Положенням.

 Центр провадить свою діяльність за принципами недискримінації; дотримання прав людини, прав осіб з інвалідністю; гуманізму; забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; поваги до честі та гідності; толерантності; законності; соціальної справедливості; доступності та відкритості; неупередженості та безпечності; добровільності; індивідуального підходу; комплексності; конфіденційності; максимальної ефективності та прозорості використання надавачами соціальних послуг бюджетних та інших коштів; забезпечення високого рівня якості соціальних послуг.

 

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ

 

2.1. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із своїм найменуванням, штампи та бланки.

2.2. Центр є неприбутковою комунальною  установою, рішення щодо утворення, ліквідації  або  реорганізації  якої  приймає  Вовчанська  міська  рада

( Засновник) або її правонаступник у порядку передбаченому законодавством, з урахуванням потреб територіальної громади. Центр, як бюджетна установа, не наділений правом розподілу отриманих доходів, а його доходи є доходами бюджету Вовчанської міської ради. Центр  є виконавчим органом Вовчанської міської ради.

2.3. Центр є комплексним закладом соціального захисту населення, структурні або відокремлені (територіальні) підрозділи якого провадять соціальну роботу та надають соціальні послуги особам/сім’ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах (далі - особи/сім’ї).

Центр утворюється для надання соціальних послуг особам/сім’ям,  які перебувають у складних життєвих обставинах (далі - СЖО) за  місцем проживання таких осіб, в умовах тимчасового або денного перебування; проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в СЖО осіб/сімей; надання особам/сім’ям комплексу соціальних послуг, яких вони потребують, відповідно до переліку соціальних послуг, визначених класифікатором соціальних послуг, затвердженим Мінсоцполітики, з метою профілактики, подолання або мінімізації таких обставин.

Діяльність Центру має відповідати критеріям діяльності надавачів соціальних послуг встановленим Кабінетом Міністрів України.

2.4. На отримання соціальних послуг в Центрі мають право  особи/сім’ї, яким надаються соціальні послуги (далі – отримувачі соціальних послуг):

 • особи похилого віку;
 • особи з інвалідністю;
 • особи з частковою або повною втратою рухової активності, пам’яті;
 • особи з невиліковними хворобами, хворобами, що потребують тривалого лікування (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності але не більше як на чотири місяці, за умови наявних обмежень у самообслуговуванні, підтвердженими медичним висновком);
 • особи з психічними та поведінковими розладами, поведінка і стан яких не становить загрози для суспільства;

- особи, які перебувають у СЖО у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі як такі, що шукають роботу, а також у зв’язку зі шкодою, завданою стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю), малозабезпеченістю;

  - особи/сім’ї, які мають найвищий ризик потрапляння у СЖО через вплив несприятливих зовнішніх та/або внутрішніх чинників.

2.5. Засновник забезпечує створення та розвиток у Центрі необхідної матеріально-технічної бази, в тому числі відповідність приміщень санітарно-гігієнічним, будівельним і технічним нормам, вимогам пожежної безпеки та іншим нормам згідно із законодавством.

2.6. Майно Центру закріплене за Центром, належить йому на правах оперативного управління на період функціонування до ліквідації або реорганізації.

2.7. Положення про Центр, затверджується Засновником, що його утворив.

2.8. Структуру, кошторис і штатний розпис  Центру затверджує керівник органу, що його утворив.

2.9. Методичне забезпечення діяльності Центру здійснює Мінсоцполітики, координацію та контроль за забезпеченням його діяльності – в установленому порядку структурний підрозділ з питань соціального захисту населення обласної держадміністрації, організаційно-методичне забезпечення та контроль за додержанням законодавства про надання соціальних послуг – структурний підрозділ з питань соціального захисту населення Засновника.

Методичний та інформаційний супровід діяльності Центру забезпечує також обласний міський центр соціальних служб.

Для забезпечення реалізації соціальної політики щодо надання соціальних послуг Центр взаємодіє зі структурними підрозділами органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності.

 

 1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ

 

3.1. Центр здійснює виконання таких завдань:

- виявляє осіб/сімей, зазначених у пункті 2.4. цього Положення, оцінює (визначає) їхні індивідуальні потреби в отриманні соціальних послуг;

- забезпечує якісне надання соціальних послуг;

- установлює зв’язки з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, фізичними особами, родичами осіб, яких обслуговує, з метою сприяння в наданні соціальних послуг особам, зазначеним у пункті 2.4. цього Положення;

- вносить відомості про отримувачів соціальних послуг до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг;

- здійснює моніторинг надання соціальних послуг та оцінювання їхньої якості;

- проводить оцінювання потреб осіб/сімей у соціальних послугах;

- надає соціальні послуги відповідно до державних стандартів соціальних послуг;

- надає допомогу особам/сім’ям у розв’язанні їх соціально-побутових проблем;

- бере участь у роботі спостережних комісій;

- забезпечує соціальне супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу;

- забезпечує соціальний патронаж осіб, які відбули покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування таких покарань на підставах, передбачених законом, за повідомленням структурного підрозділу з питань соціального захисту населення, виконавчого органу міської ради;

- складає план реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

- створює умови для навчання та підвищення кваліфікації працівників, які надають соціальні послуги;

- взаємодіє з іншими суб’єктами системи надання соціальних послуг, а також з органами, установами, закладами, фізичними особами - підприємцями, які в межах компетенції у відповідній адміністративно-територіальній одиниці або територіальній громаді надають допомогу особам/сім’ям та/або здійснюють їх захист;

- інформує населення адміністративно-територіальної одиниці/ територіальної громади та осіб/сім’ї індивідуально про перелік, обсяг і зміст соціальних послуг, які він надає, умови та порядок їх отримання;

- інформує населення про сімейні форми виховання дітей та проводить первинний відбір кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі;

- бере участь у визначенні потреб населення адміністративно-територіальної одиниці/територіальної громади у соціальних послугах, а також у підготовці та виконанні програм надання соціальних послуг, розроблених за результатами визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці/територіальної громади у соціальних послугах;

- готує статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали стосовно наданих соціальних послуг і проведеної соціальної роботи, які подає відповідному структурному підрозділу з питань соціального захисту населення місцевого органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування;

- забезпечує захист персональних даних отримувачів соціальних послуг відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

3.2. Центр, з урахуванням потреб у соціальних послугах, визначених у відповідній адміністративно-територіальній одиниці/територіальній громаді надає такі соціальні послуги: догляд вдома; соціальна адаптація; екстрене (кризове) втручання; консультування; соціальний супровід; представництво інтересів; посередництво (медіація); соціальна профілактика; натуральна допомога; фізичний супровід осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та пересуваються на кріслах колісних, порушення зору; догляд та виховання дітей в умовах, наближених до сімейних; супровід під час інклюзивного навчання; інформування; інші послуги.

3.3. Послуги надаються Центром за місцем проживання/перебування особи/сім’ї (вдома), у приміщенні надавача соціальних послуг, за місцем перебування особи/сім’ї поза межами приміщення надавача соціальних послуг (зокрема на вулиці).

 

 1. УМОВИ ПРИЙНЯТТЯ НА ОБСЛУГОВУВАННЯ ДО ЦЕНТРУ ТА   НАДАННЯ  СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

4.1. Підставою для надання соціальних послуг є:

- направлення особи/сім’ї для отримання соціальних послуг, видане на підставі відповідного рішення структурного підрозділу з питань соціального захисту населення райдержадміністрації, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради;

- результати оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах.

Рішення виконавчого органу міської ради про надання послуг особі/сім’ї приймається відповідно до Порядку організації надання соціальних послуг, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

4.2. Соціальні послуги надаються Центром:

4.2.1.  За рахунок бюджетних коштів:

а)  незалежно від доходу отримувача соціальних послуг:

особам, які постраждали від торгівлі людьми і отримують соціальну допомогу відповідно до законодавства у сфері протидії торгівлі людьми, особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, дітям з інвалідністю, особам з інвалідністю I групи, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа віком до 23 років, сім’ям опікунів, піклувальників, прийомним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім’ям патронатних вихователів, дітям, визначеним пунктом 5 частини шостої статті 13 Закону України «Про соціальні послуги», - всі соціальні послуги;

іншим категоріям осіб - соціальні послуги з інформування, консультування,  представництва інтересів, соціальної адаптації, а також соціальні послуги, що надаються екстрено (кризово);

б) отримувачам соціальних послуг, крім зазначених у пункті а) цієї частини, середньомісячний сукупний дохід яких становить менше двох прожиткових мінімумів для відповідної категорії осіб, - всі соціальні послуги.

4.2.2. З установленням диференційованої плати в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, надаються соціальні послуги отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує два прожиткові мінімуми, але не перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб.

4.2.3. За рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб надаються соціальні послуги:

а) отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб;

б) понад обсяги, визначені державним стандартом соціальних послуг.

4.3. Середньомісячний сукупний дохід отримувача соціальних послуг для визначення права на отримання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів або з установленням диференційованої плати визначається за попередні шість місяців, що передують місяцю звернення за наданням соціальних послуг, та обчислюється шляхом ділення середньомісячного сукупного доходу його сім’ї на кількість членів сім’ї, які включаються до її складу. Методика обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення.

4.4. Засновник має право приймати рішення про надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів іншим категоріям осіб, ніж зазначені частиною другою статті 28 Закону України «Про соціальні послуги». Для цього Засновник приймає рішення про перелік послуг, що надаються за рахунок бюджетних коштів, та/або звільнення окремих категорій осіб від плати за надання соціальних послуг.

Розглядати питання щодо надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів іншим категоріям осіб та приймати в окремих випадках рішення про звільнення особи від плати за соціальні послуги можуть комісії, утворені Засновником чи/або виконавчим органом міської  ради.

4.5. Розмір плати за соціальні послуги визначає Центр залежно від змісту та обсягу послуг, що надаються. Порядок регулювання тарифів на соціальні послуги затверджується Кабінетом Міністрів України.

4.6. Тарифи на соціальні послуги щороку визначаються Центром і затверджуються  Засновником один раз на рік.

У разі зміни протягом строку дії тарифу на соціальну послугу обсягу окремих складових економічно обґрунтованих витрат з причин, які не залежать від Центру, зокрема собівартості послуги, адміністративних витрат, податку на додану вартість, Засновник Центру може переглядати тариф на соціальну послугу.

Перерахунок тарифу на соціальну послугу проводиться шляхом корегування (перегляду) лише тих складових тарифу, за якими відбулися цінові зміни.

 1. ВІДДІЛЕННЯ ЦЕНТРУ

 

5.1. До складу Центру входять такі структурні підрозділи:

-   відділення соціальної допомоги вдома (надання соціальних послуг догляду вдома, соціального супроводу особам/сім’ям, які перебувають у СЖО, за місцем їх проживання/перебування);

-   відділення денного перебування (надання громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, у яких немає медичних протипоказань для перебування в колективі, соціальної адаптації, соціальної реабілітації та інших соціальних послуг з метою усунення обмежень життєдіяльності);

- відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги (надання натуральної та грошової допомоги (продукти харчування, предмети і засоби особистої гігієни, одяг, взуття, інші предмети першої необхідності, тощо, в межах можливості) особам/сім’ям, які перебувають у СЖО);

- відділення соціальної роботи (проведення соціальної роботи з особами/сім’ями, зокрема інформаційно-просвітницька, соціально-профілактична робота, оцінювання потреб осіб/сімей у соціальних послугах, організація надання їм соціальних послуг шляхом ведення випадку, моніторинг надання соціальних послуг Центром, соціальне супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, соціальний патронаж осіб, які відбули покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування таких покарань; соціально-психологічна допомога особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі тощо).

5.2. У Центрі також можуть утворюватися мобільні бригади екстреного реагування для надання послуг кризового та екстреного втручання іншим вразливим групам населення.

5.3. Структурні підрозділи утворюються за рішенням Засновника Центру.     У Центрі, за рішенням Засновника, можуть утворюватись інші підрозділи,  діяльність яких спрямована на надання соціальних послуг громадянам, зазначеним у пункті 2.4. цього Положення.

Центр має право створювати в разі потреби у сільських населених пунктах робочі місця соціальних працівників (соціальних робітників) для надання соціальних послуг особам/сім’ям, зазначених у пункті 2.4. цього Положення, за їхнім місцем проживання.

5.4. Положення про структурні підрозділи Центру затверджуються директором Центру.

5.5. Структурний підрозділ Центру очолює керівник (завідувач), якого призначає та звільняє з посади директор Центру.

Керівник структурного підрозділу (завідувач відділення) Центру повинен мати вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) і стаж роботи за фахом не менше як три роки.

 

 1. КЕРІВНИЦТВО ЦЕНТРУ

 

   6.1. Центр очолює директор, якого призначає на посаду (на конкурсній основі за контрактом) та звільняє з посади Засновник.

6.2. Посаду директора Центру може займати особа, яка має повну вищу освіту з освітнім рівнем магістра, спеціаліста у відповідній галузі знань і стаж роботи на керівних посадах нижчого рівня не менше як п’ять років.

6.3. Директор Центру:

6.3.1. організовує роботу Центру, персонально відповідає за виконання покладених на Центр завдань, визначає ступінь відповідальності працівників;

6.3.2. затверджує посадові обов’язки працівників Центру;

6.3.3. координує діяльність структурних підрозділів Центру;

6.3.4. подає Засновнику пропозиції щодо штатного розпису, кошторису витрат Центру;

6.3.5. укладає договори, у тому числі про надання соціальних послуг, діє від імені Центру і представляє його інтереси у відносинах з підприємствами, установами, організаціями;

6.3.6. забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів, у тому числі на:

проведення профілактичного медичного огляду працівників Центру;

придбання для соціальних працівників та соціальних робітників спецодягу, взуття, велосипедів, проїзних квитків (або надання грошової компенсації за їх придбання);

придбання для структурних підрозділів Центру автотранспорту, засобів пересування, спеціальних засобів для догляду і самообслуговування;

підвищення кваліфікації працівників, які надають соціальні послуги;

6.3.7. призначає в установленому порядку на посаду і звільняє з посади працівників Центру;

6.3.8. видає в межах компетенції накази організаційно-розпорядчого характеру, в тому числі щодо здійснення (припинення) обслуговування осіб, організовує і контролює їх виконання, вирішує питання добору персоналу, вживає заходів щодо забезпечення Центру кваліфікованими кадрами, визначає посадові обов’язки між працівниками з урахуванням їх взаємозамінності, організовує атестацію, навчання персоналу на робочому місці, підвищення кваліфікації, у разі порушення трудової дисципліни та невиконання функціональних обов’язків накладає дисциплінарні стягнення на працівників;

6.3.9 розробляє і подає на затвердження Засновнику проект положення про Центр;

6.3.10. затверджує положення про структурні підрозділи Центру;

6.3.11. забезпечує співпрацю Центру з іншими установами, організаціями, закладами, зокрема із закладами охорони здоров’я, освіти, органами поліції, громадськими об’єднаннями;

6.3.12. забезпечує проведення моніторингу надання соціальних послуг, дотримання прав людини, осіб з інвалідністю, подання звітності щодо діяльності Центру;

6.3.13. забезпечує дотримання працівниками Центру державних стандартів соціальних послуг;

6.3.14. організовує проведення внутрішнього оцінювання якості надання соціальних послуг;

6.3.15. забезпечує дотримання вимог законодавства з охорони праці, проведення заходів із поліпшення умов праці, дотримання правил техніки безпеки, санітарно-гігієнічних і протипожежних норм;

6.3.16. подає трудовому колективу на затвердження (при укладанні колективного договору) правила внутрішнього трудового розпорядку;

6.3.17. забезпечує дотримання працівниками Центру правил внутрішнього розпорядку та виконавської дисципліни.

6.3.18.забезпечує організацію планового підвищення кваліфікації соціальних працівників, соціальних робітників та інших працівників Центру, перепідготовки, супервізії, тренінгів для запобігання їх емоційному вигоранню в порядку, встановленому законодавством.

6.3.19. здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

 

 1. ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРУ

 

 7.1. Центр утримується за рахунок коштів, які відповідно до Бюджетного кодексу України виділяються з місцевих бюджетів на соціальний захист населення та соціальне забезпечення, інших надходжень, у тому числі від діяльності його структурних підрозділів, від надання платних соціальних послуг, а також за рахунок благодійних коштів осіб, підприємств, установ та організацій. Кошти, що надходять від надання платних соціальних послуг, використовуються в установленому законодавством порядку.

7.2. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників Центру затверджуються Засновником.

Умови оплати праці, тривалість робочого часу та відпусток працівників Центру встановлюються відповідно до законодавства.

З урахуванням потреб та можливостей територіальної громади у Центрі може бути запроваджено підсумований облік робочого часу відповідно до норм Кодексу законів про працю України.

7.3. Для надання соціальних послуг Центр має право залучати на договірних засадах інші підприємства, установи, організації та фізичних осіб, зокрема волонтерів.

У Центрі можуть утворюватися мультидисциплінарні команди відповідно до порядку організації мультидисциплінарного підходу з надання соціальних послуг, що затверджується наказом Мінсоцполітики.

7.4. Центр має право в установленому порядку отримувати гуманітарну та благодійну допомогу, в тому числі з-за кордону, яка використовується для надання допомоги особам/сім’ям, зазначеним у пункті 2.4. цього Положення та для поліпшення матеріально-технічної бази Центру.

7.5. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та статистичної звітності у Центрі здійснюється відповідно до законодавства.

7.6. Моніторинг та оцінювання якості соціальних послуг у Центрі проводиться відповідно до законодавства.

7.7. Контроль за додержанням Центром вимог законодавства у сфері надання соціальних послуг здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

7.8. Порядок та окремі питання організації діяльності Центру, що не врегульовані даним Положенням, регулюються діючим законодавством.

 

 1. ПОРЯДОК ЛІКВІДАЦІЇ  І  ПРИПИНЕННЯ  ДІЯЛЬНОСТІ  ЦЕНТРУ

 

8.1.Припинення діяльності Центру здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

8.2. Реорганізація  Центру здійснюється за рішенням Засновника відповідно до чинного законодавства України.

8.3. Ліквідація Центру здійснюється за рішенням Засновника, або рішенням суду в випадках, передбачених чинним законодавством України.

8.4. Ліквідація  Центру  проводиться призначеною Засновником ліквідаційною комісією. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами Центру. Ліквідаційна комісія оцінює майно Центру, виявляє його дебіторів і кредиторів, розраховується з ними, вживає заходи щодо сплати боргів Центру, третіми особами, складає ліквідаційний баланс і подає Засновнику або суду.

 8.5. Усі активи Центру в результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання чи перетворення передаються одній або кільком неприбутковим організаціям або зараховуються до доходу місцевого бюджету.

8.6.  Ліквідація Центру вважається завершеною, а Центр припиняє свою діяльність з моменту виключення його з єдиного державного реєстру.

 

 1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

9.1. Це Положення набирає чинності з моменту його державної реєстрації відповідно до чинного законодавства України.

Зміни та доповнення до Положення вносяться в порядку, визначеному чинним законодавством України, та набувають юридичної сили з моменту їх державної реєстрації.

 

 

 

Секретар міської ради                                           Ольга ТОПОРКОВА